3.14. Collectie van de Vlaamse Gemeenschap

De afdeling Erfgoed beheert een collectie van ongeveer 19.500 kunstwerken, verspreid over diverse openbare instellingen in Vlaanderen en Brussel en tal van binnen- en buitenlandse musea.

De collectie bestaat uit:

 • ongeveer 12.000 werken die eigendom zijn van de Belgische Staat, aangekocht tussen 1830 en 1962. De Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel beheren deze collectie gezamenlijk.
 • ongeveer 7.500 werken, aangekocht of verworven tussen 1962 en vandaag, die volle eigendom zijn van de Vlaamse Gemeenschap of onder het uitsluitende beheer van de Vlaamse Gemeenschap vallen.

Het beheer van de collectie gebeurt vanuit twee vestigingen. In het depot in Schaarbeek gebeurt het beheer en behoud van de collectie. De kunstwerken in transit worden er bewaard. Er gebeuren kleine restauratie- en conservatiehandelingen. De art handling gebeurt er. De medewerkers van het team Collectie Vlaanderen werken er voorstellen uit voor bewaargeving en begeleiden de selectie van werken voor klanten.
De administratie voor bruiklenen en bewaargevingen, het opvolgen van verzekeringen bij schade of verlies, de administratie voor de externe restauratiedossiers en voor de aankoop van kunstwerken gebeurt vanuit het Arenberggebouw.

Collectieregistratie. Een belangrijke voorwaarde voor een goed collectiebeheer vormt een goede collectieregistratie. De omvang van de collectie en de historiek ervan - aankopen die bijna twee eeuwen overspannen - maken deze opdracht bijzonder complex.

Een zevental jaar geleden nam de afdeling Erfgoed adlib in gebruik voor het beheer van de collectie. Het collectieregistratie en –administratiesysteem vormt de basis voor het beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Van elk kunstwerk in de collectie is een record aangemaakt. Van de objecten waarvan een foto beschikbaar is, is het digitale beeld gekoppeld aan adlib.

In 2010 startte binnen het team een overleg voor het verder uitrollen van adlib als collectieadministratiesysteem. De werkgroep legde de doelstelling van het project vast: er wordt gestreefd naar het maximaal inzetten van het collectieadministratiesysteem voor alle processen, procedures en de opmaak van alle mogelijke documenten (van steekkaarten en werkfiches tot aktes, bruikleencontracten en transportbons). De werkgroep overliep de verschillende processen, procedures en documenten, en zocht naar mogelijke verbeterpunten. Steekkaarten en werkfiches worden sinds het einde van 2010 op basis van adlib opgemaakt. In 2011 zet het team Collectie Vlaamse Gemeenschap dit project verder.

Op 22 oktober 2009 tekende Jos Van Rillaer, administrateur-generaal van het agentschap, de overeenkomst waarmee het agentschap zich engageerde om te participeren aan het Athena-project. Met het contract engageerde het agentschap zich om een selectie uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap aan te bieden voor opname in Athena, content aggregator voor het Europeana project.

Om gegevens te kunnen aanleveren voor Athena nam het agentschap in mei en juni 2010 een extra medewerker in dienst. Elisabeth am Zehnhoff versterkte het team. Zij zorgde voor het harmoniseren van de beschrijvingen van de collectie in adlib, bracht het beeldmateriaal in orde (klaren van de rechten, aanmaken van beelden in de juiste resoluties en invoeren van auteursrechtengegevens in adlib) en zorgen voor de export van gegevens naar het juiste formaat voor opname van een deel van de collectie in Athena. Het contract met Elisabeth am Zehnhoff werd na de zomer verlengd, deeltijds, van september tot december 2010. Bij het maken van de selectie werden twee parameters gebruikt:

 • Beschikt het agentschap over beeldmateriaal?
 • Is er een contract tussen het agentschap, de kunstenaar en de fotograaf over het reproduceren van hun werk?

Op basis daarvan besliste het agentschap om te starten met de werken die reeds gepubliceerd waren in de recentste catalogi van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Eind december bezorgde het agentschap de gegevens van 410 kunstwerken aan Packed dat het project voor Vlaanderen coördineert. In het voorjaar van 2011 worden de 410 werken zichtbaar in Europeana.

Bij de start van het project besliste het team onmiddellijk dat het publiceren van een deel van de collectie op de eigen website, www.kunstenenerfgoed.be, eveneens een meerwaarde zou betekenen. De selectie die voorbereid werd voor Athena werd eveneens klaar gemaakt voor publicatie op de eigen website. Resultaat hiervan mag verwacht worden in 2011. Samen met het lanceren van de vernieuwde website wordt dezelfde selectie ook op de eigen website gepubliceerd.

Bruikleen en bewaargeving. De kunstwerken uit de collectie worden in (langdurige) bewaring gegeven aan musea en openbare instellingen en, als dat gevraagd wordt en de bewaarconditie van het werk het toestaat, in tijdelijke bruikleen gegeven voor tentoonstellingen in binnen- en buitenland. De kunstwerken worden bij voorrang in bewaring gegeven aan musea, om redenen van publieksbereik en uit conservatoire overwegingen. Gaat het om hedendaagse kunst, dan wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de wens van de kunstenaar bij de in bewaargeving van diens werk.

In 2010 werd aan 180 kunstwerken een nieuwe bestemming gegeven: er werden 27 aktes opgemaakt. 7 aktes voor kabinetten, 8 aktes voor agentschappen van de Vlaamse overheid en 12 aktes voor diverse openbare instellingen. Er bevinden zich continu ongeveer 2.000 kunstwerken, meestal tekeningen en ander grafisch werk, in de bewaarplaats in Schaarbeek. Het gaat hier om werken die zijn ingeleverd na de stopzetting van de bewaargeving of bruikleen of werken die een conservatie- of restauratiebehandeling nodig hebben. Doordat meer en meer kantoorruimtes als landschapsbureaus worden ingericht worden minder kunstwerken in bewaring gegeven aan openbare instellingen. Ook de veranderende smaak zorgt ervoor dat een deel van de collectie bijna permanent in het depot blijft. Vanaf 2008 werd daarom beslist werken te archiveren. Het betreft veelal grafische werken die, vandaag de dag, op beduidend minder interesse kunnen rekenen van de bewaarnemers. In 2010 maakte het team een selectie van 47 werken om te archiveren in zuurvrije bewaardozen. Mevrouw Hannelore Mattheus onderwierp deze werken voorafgaand aan de archivering nog aan een beperkte conservatiebehandeling. Het betreft hier vooral droge reinigingen en het verwijderen van (zuurhoudende) tapes. Deze opdracht werd op zelfstandige basis uitgevoerd voor een totaalbedrag van 5.112,25 euro.

In 2010 werden 13 kunstwerken uit de collectie ter beschikking gesteld voor 9 tentoonstellingen (8 binnenlandse en 1 buitenlandse tentoonstelling). 

ORGANISATOR TITEL TENTOONSTELLING LOCATIE GEMEENTE BEGINDATUM EINDDATUM KUNSTENAAR
MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN GENT TENTOONSTELLING GUSTAVE VAN DE WOESTYNE MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN GENT 26/03/10 27/06/10 1 WERK VAN E. TYTAT

1 WERK VAN FELICE CASORATI

MUSEUM D’HONDT-DHAENENS BIËNNALE VAN DE SCHILDERKUNST : HET SUBLIEME VOORBIJ MUSEUM D’HONDT-DHAENENS DEURLE 04/07/10 12/09/10 1 WERK VAN GUSTAVE VAN DE WOESTIJNE
MUSEUM VAN DEINZE EN LEIESTREEK LEIE – RIMPELLOZE EENVOUD MUSEUM VAN DEINZE EN LEIESTREEK DEINZE 25/09/10 28/11/10 1 WERK VAN JENNY MONTIGNY
FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANKLEDING RUIMTE JUSTUS LIPSIUS - VOORZITTERSCHAP FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING BRUSSEL 09/06/10 1 WERK VAN GUY MEES
CULTUURCENTRUM HASSELT VZW LIEFDE VOOR HET BOEK CULTUURCENTRUM HASSELT VZW HASSELT 14/08/10 05/09/10 1 WERK VAN EMIEL HOORNE
VILLE DE VERVIERS – MUSÉES COMMUNAUX OEUVRES D’ARIE VAN DE GIESSEN VILLE DE VERVIERS – MUSÉES COMMUNAUX VERVIERS 18/09/10 23/10/10 1 WERK VAN ARIE VAN DE GIESSEN
STEDELIJK MUSEUM VOOR ACTUELE KUNST - GENT HARENG SAUR : ENSOR EN DE HEDENDAAGSE KUNST SMAK GENT 30/10/10 27/02/11 4 WERKEN VAN PATRICK VAN CAECKENBERGH
TOURCOING FINE ARTS MUSEUM EUGÈNE LEROY : EXPOSITION DU CENTENAIRE MUSÉE DES BEAUX-ARTS - TOURCOING TOURCOING (F) 10/10/10 31/03/11 1 WERK VAN EUGÈNE LEROY
STEDELIJK MUSEUM SINT-NIKLAAS DE VIJF ZINTUIGEN VERBEELD IN DE PLASTISCHE KUNSTEN VANAF 1600 TOT VANDAAG STEDELIJK MUSEUM SINT-NIKLAAS SINT-NIKLAAS 30/09/12 31/01/13 1 WERK VAN LEON DE SMET

 

In 2010 werd aan 180 kunstwerken een nieuwe bestemming gegeven: er werden 27 aktes opgemaakt (7 aktes kabinetten, 8 aktes voor agentschappen van de Vlaamse overheid en 12 aktes voor verschillende openbare instellingen).

Collectie Paul en Dora Janssen-Arts. Vanuit het begeleidingscomité voor de Collectie Paul en Dora Janssen-Arts werd eind 2009 een werkgroep opgericht die de transfer van de collectie Precolumbiaanse kunst van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel (KMKG) naar het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen moest voorbereiden en opvolgen.

De werkgroep bestaat uit volgende leden:

 • Dora Janssen-Arts
 • Maroussia Janssen (voor de Stichting)
 • Sergio Purini en Anne Cahen (voor de KMKG)
 • Jos Van Rillaer, Hans Feys en Iris Paschalidis (voor de Vlaamse Gemeenschap)
 • Steven Thielemans, Elsje Janssen en Annelies Valgaeren (voor het MAS).

De werkgroep stelde een draaiboek op voor een veilige overdracht van de collectie, waarin verschillende thema’s op de agenda stonden.

Voor het transport van de collectie, dat plaatsvindt op 31 maart 2011 door de gespecialiseerde kunsttransportfirma Van Kralingen, kunnen bestaande kisten hergebruikt worden. Voor de stukken in edele metalen worden kisten geleend van de KMKG.

Een nieuwe bruikleenovereenkomst wordt opgemaakt tussen de Vlaamse Gemeenschap en het MAS. Deze zal worden gebaseerd op de bruikleenovereenkomst die voordien met de KMKG werd gesloten.

Ter gelegenheid van de opening van het MAS op 17 mei 2011 zal ook de catalogus met betrekking tot de Collectie Janssen bij Mercatorfonds worden heruitgegeven. Voor deze uitgave besloot het begeleidingscomité nieuw beeldmateriaal te laten maken door fotograaf Hugo Maertens. Deze fotograaf levert beeldmateriaal aan met volledige afstand van auteursrechten, waardoor de beelden na (her)publicatie van deze catalogus ook gebruikt kunnen worden in alle publicaties en communicaties met betrekking tot de collectie, inclusief publicatie op het internet. De beelden zullen ook aangewend worden voor de opstelling van de collectie-inventaris en binnen het kader van het beheer en behoud van de collectie.

Voorts maakte de werkgroep ook een plan van aanpak op omtrent de te verwachten media-aandacht naar aanleiding van de opening van het MAS.

Inspectie. Het team onderwerpt de kunstwerken die in bewaring werden gegeven, regelmatig aan een controle. Is het werk nog op de aangegeven bewaarplaats aanwezig? Wat is de bewaarconditie van het werk? Op basis van de inspectieverslagen kunnen de nodige acties worden ondernomen voor conservatie of restauratie en kunnen de inventarisaktes van de instelling worden gecheckt.

In 2010 voerde het team 25 inspectieopdrachten uit. Dit resulteerde in 334 werken die aan een toestandscontrole werden onderworpen.

Inlijstingen. (Her)inlijstingen, vervangen van glas, vervangen van niet-zuurvrije passe-partouts en rugkartons worden door de medewerkers in het depot uitgevoerd.

In 2010 zorgde het team voor het herinlijsten van 235 foto’s, die allen deel uitmaken van het werk “235 belangrijke en minder belangrijke foto’s van de tweede helft van de 20ste eeuw” van Guillaume Bijl (BK 6927). De herinlijsting was noodzakelijk omdat innerspaces ontbraken en de foto’s ingekaderd waren met een zuurhoudend rugkarton. Het werk is in langdurige bewaargeving gegeven aan het M HKA.

Externe restauratie. Voor de restauratie van kunstwerken wordt samen gewerkt met externe restauratoren. In 2010 werden, net als de vorige jaren, vooral de werken behandeld die werden ingeleverd na een inspectiebezoek of na stopzetting van de bewaarneming. In 2010 gaf het agentschap 16 restauratieopdrachten uit voor een totaal van 128 kunstwerken en een totaalbedrag van 33.628,18 euro.

In 2006 kocht de Vlaamse overheid het archief Capronnier aan, binnen de aankoopregeling sleutelwerken erfgoedcollecties. Het archief Capronnier overspant een eeuw glasraamkunst in België. Jean–Baptist Capronnier was een van de pioniers van de herleving van het glasraam in België en realiseerde uitermate belangrijke restauraties zowel als nieuwe creaties binnen de neogotische golf van de 19e eeuw. De tekeningen en kartons worden bewaard in het KADOC, Documentatie– en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving - een Interfacultair centrum van de KU Leuven. Ondanks het feit dat de kartons relatief goed bewaard zijn gebleven op atelier zijn diverse rollen beschadigd. Meestal zijn kleine scheurtjes of lacunes of uitgerafelde randen zichtbaar die geen afbreuk te doen aan de tekeningen. Er zijn echter ook kartons waarbij de tekeningen in het gedrang komen.

In overleg met het KADOC werd in 2010 een nieuwe opdracht uitgeschreven voor de conservatie en restauratie van 19 rollen. Deze werden geselecteerd bij inventarisatie (van onder meer alle identificatiegegevens en schade) in het KADOC op basis van volgende criteria: de kwaliteit, het belang van de site (en dus de verhoogde kans op raadpleging) en op grond van de ernst van de geregistreerde schade. Er werd reeds in 2008 een eerste opdracht uitgevoerd waarin de 35 meest waardevolle en urgent te behandelen rollen of kartons aan bod kwamen. De vervolgopdracht 2010 werd toegekend aan de firma Kerat BVBA voor een totaalbedrag van 24.161,21 euro.

In 2010 werd eveneens de restauratie van Kamer III van Jan Vercruysse uitgevoerd. Het werk bevindt zich in de collectie van het M HKA en was in 2001 door herhaaldelijke montage en demontage en door de gebruikte constructiemethode beschadigd geraakt. Het werk kon niet meer opgesteld worden. De kunstenaar wenste van de gelegenheid gebruik te maken om het werk volledig aan te passen qua constructie en materialen zodat een meer eenvoudige opstelling en behandeling mogelijk is. Dit komt de langdurige bewaring ten goede. In 2010 werd het gereconstrueerde werk door de kunstenaar opgeleverd in het M HKA en in aanwezigheid van de art handlers van het M HKA en de behoudsmedewerker van het agentschap opgesteld. De nodige documentatie voor efficiënte opstelling en afbraak werden in overleg met de kunstenaar en de uitvoerder van het werk opgesteld.

Collectie Ghysels. Tot begin september 2010 kon de orgelcollectie Ghysels, aangekocht in 2008, in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) blijven staan. In 2010 verkende het agentschap verschillende pistes voor een verantwoorde opslag en beperkte publieksontsluiting. . Uiteindelijk werd gekozen voor opslag in een geklimatiseerde loods van 400m² van Katoen Natie in Kallo. Het agentschap sloot met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, een contract voor het beheer van dit depot. FARO heeft de juiste expertise in huis op het vlak van behoud en beheer van deze collectie. FARO nam Geert Shumeth voor 3/10 FTE in dienst. Hij staat in voor het in goede staat bewaren van de collectie Ghysels en het begeleiden van conservatiehandelingen en eventueel noodzakelijke restauraties. Hij is eveneens verantwoordelijk voor de ontvangst van bezoekers en het regelmatig afspelen van de verschillende orgels.

De opslag in Katoen Natie is geen definitieve opslag. Ook in 2010 zocht het agentschap verder naar een passende bewaarnemer voor het ten dans opstellen en beheer van de orgelcollectie. Met het oog op het actuele beheer en het verder onderzoek naar een meer passende opstelling richtte het agentschap een begeleidingscomité op.

In dit comité zetelen:

 • Marina Laureys, Hans Feys en Dries Van Den Broucke (voor het agentschap)
 • Marc Jacobs, Leon Smets en Geert Shumeth (FARO)
 • Jo Santy (Muziek Instrumenten Museum)
 • Karel Moens (Museum Vleeshuis – Klank in de Stad)
 • Anne Mees (Resonant)
 • Hilde Schoefs (Openluchtmuseum Bokrijk).

Het begeleidingscomité kwam in 2010 1 keer samen. 

Aankopen M HKA. De Vlaamse overheid voorziet in haar begroting een budget voor de collectievorming van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA). Jaarlijks wordt daartoe een budget voorzien van 200.000 euro. In 2010 werd het budget beperkt tot 150.000 euro. De resterende 50.000 euro werden ter compensatie toegevoegd aan de werkingsmiddelen van het M HKA. De Vlaamse Gemeenschap kocht 18 werken voor een totaal van 146.110,50 euro. 

NAAM KUNSTENAAR TITEL WERK BEDRAG STAND VAN ZAKEN
JORIS GHEKIERE ZONDER TITEL, 2008
(OLIE OP DOEK – AFM. 200 X 160 CM)

ZONDER TITEL, 2007
(OLIE OP DOEK – AFM. 145 X 115 CM)

7.420,00 FACTUUR BETAALD OP 5-07-2010.
SUSANA PILAR DELAHANTE MATIENZO PASE. ACCESO ILIMITADO¨(COME IN, UNLIMITED ACCESS), 2003
(FOTOGRAFIE OP PAPIER – 20 FOTO’S – VARIABELE AFMETINGEN - EDITIE : 3)
2.500,00 FACTUUR VOOR UITBETALING NAAR DE BOEKHOUDING OP 17-08-2010.
YELENA VOROBYEVA & VIKTOR VOROBYEV BAZAR, 2007
(INSTALLATIE – VARIABELE AFMETINGEN)
8.470,00 FACTUUR BETAALD OP 5-11-2010.
RAGNAR KJARTANSSON GUILT TRIP, 2007
(BLURAY DISK + MEMORY STICK WITH ORIGINAL FILE + CERTIFICATE – VIDEO – DUUR 15 MIN.)
2.550,00 FACTUUR BETAALD OP 27-08-2010.
HIWA K.
(MUNIR AL AZAWI)
MOON CALENDAR IRAQ, 2007
(VIDEO – 12 MINUTEN – EDITIE 6 + 2 AP)
3.085,50 FACTUUR VOOR UITBETALING NAAR DE BOEKHOUDING OP 29-11-2010.
ATABEKOV SAID CONSTELLATION OF CHINGIZKAN/SOUTHERN CROSS/BATTLE FOR THE SQUARE 2’, 2009
(C-PRINT OP DIBOND PLAAT GEKLEEFD – FOTOGRAFIE/VIDEOINSTALLATIE)
8.470,00 FACTUUR BETAALD OP 17-06-2010.
DMITRY PRIGOV THE TRANSCENDENTAL DESCENT OF THE BEAR
(INSTALLATIE UIT DE SERIE PHANTOM INSTALLATIONS - VARIABELE AFMETINGEN)
5.000,00 FACTUUR BETAALD OP 18-10-2010.
JIMMIE DURHAM TOWER, 2009
(SCULPTUUR/INSTALLATIE, HOUT, GLAS)
21.175,00 FACTUUR BETAALD OP 5-10-2010.
ENRICO DAVID PERSONIFIED PLUGGING GRIDLOCK WITH AGGREGATES, 2009
(INSTALLATIE – SISAL – AFM. 200 X 1800 CM (X2)
14.000,00 FACTUUR VOOR UITBETALING NAAR DE BOEKHOUDING OP 29-11-2010.
VAHRAM AGHASYAN THE RUINS OF OUR TIME, 2007
(INSTALLATIE – SERIE C-PRINTS – AFM 70 X 100 CM)
5.000,00 FACTUUR VOOR UITBETALING NAAR DE BOEKHOUDING OP 8-12-2010.
YERBOSSYN MELDIBEKOV PEAK COMMUNISM, 2009
(5 GEËMAILLEERDE METALEN KOMMEN – INSTALLATIE VAN OBJECTEN – AFM. VAR)

MUTATION OF LENIN, JAKOMETTI, CHENGIZKHAN, P. LUMBABA’, 2009
(INSTALLATIE VAN SCULPTUREN – AFM. VAR.)

8.000,00 FACTUUR VOOR UITBETALING NAAR DE BOEKHOUDING OP 17-08-2010.
ALICE CREISCHER THE GREATEST HAPPINESS PRINCIPLE PARTY’, 2001
(7 HOUTEN SILHOUETTEN BEKLEED MET PAPIER, 1 SPANDOEK, 9 TEKENINGEN, KLEDING, DOEKEN – INSTALLATIE – AFM. : SILHOUETTEN 300 X 80 X 10 CM (X7), 6 TEKENINGEN DIN AO, 3 TEKENINGEN DIN A3, SPANDOEK : 50 X 900 CM)
17.000,00 FACTUUR VOOR UITBETALING NAAR DE BOEKHOUDING OP 7-02-2011
GOSHKA MACUGA ON THE NATURE OF THE BEAST, 2009
(TAPIJT – TECHNIEK BLACK & WHITE – AFM. 290 X 560 CM)
12.100,00 FACTUUR VOOR UITBETALING NAAR DE BOEKHOUDING OP 25-01-2011.
GULNARA KASMALIEVA & MURATBEK DJUMALIEV TRANS SIBERIAN AMAZONS, 2005
(VIDEO-INSTALLATIE, 100 SHOPPINGTASSEN, ELK 80 X 60 X 30 CM- 3 DVD OP 3 MONITORS, 3 PLAYERS EN 3 SETS SPEAKERS
7.000,00 FACTUUR VOOR UITBETALING NAAR DE BOEKHOUDING OP 22-02-2011.
FRANCOIS CURLET CHANTER L’ENFER, 2010
(INSTALLATIE – 1 EXEMPLAAR – 6 NESTKASTJES 120 X 30 X 40 CM ELK, HOUT, 1 GORDIJN ONDER PLEXIGLAS 40 X 40 , STOF, PLEXIGLAS, METAAL – 1 VORKBEEN (1 COPY BIJGELEVERD) 5 X 5 X 4,5 CM, ALUMINIUM CAST A SET VAN 250 TIJDSCHRIFTEN (2 ONGEBONDEN SETS VOOR DE 10 POSTERS VOR VITRINE), OFFSET, 20 PAGINA’S, 24 X 32 CM , 1 COPY VAN CD VOOR HERPRINTEN VAN TIJDSCHRIFTEN)
17.500,00 FACTUUR VOOR UITBETALING NAAR DE BOEKHOUDING OP 8-12-2010.
VAAST COLSON BARTER, 2009
(EDITION 7 /10)
2.000,00 FACTUUR VOOR UITBETALING NAAR DE BOEKHOUDING OP 7-02-2011.
WAFAE AHALOUCH EL KERIASTI SOME LIKEI T NOT, 2003
(ACRYLVERF EN KRIJT OP KATOEN)
4.840,00 BESTELBRIEF VERSTUURD OP 22-11-2010.
TOTAAL   149.050,50  

 

Buitenlandse zendingen en ontvangsten

NAAM LAND PLAATS DATUM OMSCHRIJVING
THYS ARLETTE FRANKRIJK LILLE 13 - 15/1/2010 FIRST TOOL QUIZ STEERING COMITEE
VAN DER LINDEN HANS DUITSLAND BERLIJN 20 - 23/1/2010 ATHENA TRAINING WORKSHOP
VAN DER LINDEN HANS LUXEMBURG LUXEMBURG 3 - 4/2/2010 DEELNEMEN AAN DE INFODAG I.V.M. CIP ICT-PSP (DIGITAL LIBRARIES)
GOOSSENS BOUDEWJN FRANKRIJK VICHY - GANNAT 12 - 14/2/2010 ONTMOETING MET EEN COLLECTIONEUR IN VICHY IN HET KADER VAN DE TENTOONSTELLING 'DRAKENGEBROED' IN GAASBEEK
THYS ARLETTE ITALIË VENETIË 10 - 11/3/2010 VOORBEREIDING VAN HET 1STE TECHNISCH BUREAU
THYS ARLETTE FRANKRIJK PARIJS 7 - 8/4/2010 BIJWONEN VAN TENTOONST IN HE KADER VAN "2010. RAPPROCHEMENT DES CULTURES" EN NAAR AANLEIDING VAN DE BIJEENKOMST VAN DE EXECUTIVE COUNCIL VAN UNESCO GEORGAN DOOR FARO EN DE SECTIE IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED VAN UNESCO
VAN DEN BROUCKE DRIES FRANKRIJK PARIJS 7 - 8/4/2010 BIJWONEN VAN TENTOONST IN HE KADER VAN "2010. RAPPROCHEMENT DES CULTURES" EN NAAR AANLEIDING VAN DE BIJEENKOMST VAN DE EXECUTIVE COUNCIL VAN UNESCO GEORGAN DOOR FARO EN DE SECTIE IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED VAN UNESCO
JOS VAN RILLAER FRANKRIJK PARIJS 7 - 8/4/2010 BIJWONEN VAN TENTOONST IN HE KADER VAN "2010. RAPPROCHEMENT DES CULTURES" EN NAAR AANLEIDING VAN DE BIJEENKOMST VAN DE EXECUTIVE COUNCIL VAN UNESCO GEORGAN DOOR FARO EN DE SECTIE IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED VAN UNESCO
LAUREYS MARINA FRANKRIJK PARIJS 7 - 8/4/2010 BIJWONEN VAN TENTOONST IN HE KADER VAN "2010. RAPPROCHEMENT DES CULTURES" EN NAAR AANLEIDING VAN DE BIJEENKOMST VAN DE EXECUTIVE COUNCIL VAN UNESCO GEORGAN DOOR FARO EN DE SECTIE IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED VAN UNESCO
FEYS HANS HONGARIJE BOEDAPEST 8 - 10/4/2010 VERGADERING IN HET KADER VAN HET PROJECT COLLECTIEMOBILITEIT
THYS ARLETTE SPANJE MADRID - CACERES 18 - 21/4/2010 DEELNAME AAN DE CONFERENTIE "SHARING EUROPEAN CULTURAL HERITAGE: NEW INITIATIVES FOR THE EUROPEAN FUTURE"
LUC VANACKERE TSJECHIË BRNO 19 - 23/4/2010 DEELNAME AN ICOM/DEMHIST CONGRES. AANWEZIGHEID OP RAAD VAN BESTUUR EN PRESENTATIE PROGRAMMA DEMHIST ANTWERPEN 2011. BEZOEK AAN AANTAL HISTORISCHE HUIZEN EN DEELNAME AN LEZINGEN EN DISCUSSIES/WORKSHOPS.
BASTIJNS MARC ZWITSERLAND GENÈVE 27 - 30/4/2010 BIJWONEN VAN DE 8STE EUROPESE CONFERENTIE OVER DIGITAAL ARCHIVEREN; OPVOLGEN VAN HET THEMA DIGITALISERING IN EEN INTERNATIONALE CONTEXT, VANUIT HET AGENTSCHAP
TILKIN GUY SPANJE GUADALAJARA 10 - 15/6/2010 BEZOEK INTERNATIONAAL VERTELFESTIVAL
THYS ARLETTE FRANKRIJK PARIJS 22 - 24/6/2010 ALGEMENE VERGADERING UNESCOCONVENTIE 2003
VAN DER LINDEN HANS DUITSLAND FRANKFÜRT 24 - 26/6/2010 UITNODIGING TOT DE STARTVERGADERING VAN DE CCPA
GOOSSENS BOUDEWJN FRANKRIJK VICHY - GANNAT 1 - 3/9/2010 OPHALING STUKKEN VOOR DE TENTOONSTELLING 'DRAKENGEBROED' IN HET KASTEEL VAN GAASBEEK - TRANSPORTOPDRACHT
BOECKMANS MARCEL FRANKRIJK VICHY - GANNAT 1 - 3/9/2010 OPHALING STUKKEN VOOR DE TENTOONSTELLING 'DRAKENGEBROED' IN HET KASTEEL VAN GAASBEEK - TRANSPORTOPDRACHT
THYS ARLETTE FRANKRIJK PARIJS 19 - 21/9/2010 TRAININGSSESSIE TOOLQUIZ
FEYS HANS FRANKRIJK PARIJS 20 - 23/9/2010 VERGADERING COMITÉ INTERNATIONAL POUR LA PROMOTTION DU RETOUR DE BIENS CULTURELS À LEUR PAYS D'ORIGINE (UNESCO '70)
TILKIN GUY DENEMARKEN KOPENHAGEN 22 - 24/9/2010 THE GRUNDTVIG TENT ANNIVERSARY CONFERENCE
KNEVELS RENILDE DUITSLAND GÖTTINGEN 29/9 - 1/10 ACTNET CONFERENTIE
TILKIN GUY DUITSLAND GÖTTINGEN 28/9 - 1/10/2010 VIP-VERGADERING; ACTNET CONFERENTIE
VAN DER LINDEN HANS NEDERLAND DEN HAAG/AMSTERDAM 13 - 15/10/2010 PLENAIRE VERGADERING CCPA (13/10, DEN HAAG) / PLENAIRE VERGADERING EUROPEANA (14-15/10, AMSTERDAM)
TILKIN GUY FRANKRIJK ST. JEAN D'ANGÉLY 13 - 17/10/2010 PROJECTVERGADERING VAN HET AQUEDUCTPROJECT (VERWERVEN VAN SLEUTELCOMPETENTIES VIA ERFGOEDONDERWIJS)
THYS ARLETTE NEDERLAND MAASSEN 14 - 15/10/2010 DEELNAME AAN SYMPOSIUM IMMATERIEEL ERFGOED, WAARBORGEN VOOR DE TOEKOMST. PRESENTATIE VAN HET BELEID IN VLAANDEREN.
VAN DEN BROUCKE DRIES NEDERLAND MAASSEN 14 - 15/10/2010 DEELNAME AAN SYMPOSIUM IMMATERIEEL ERFGOED, WAARBORGEN VOOR DE TOEKOMST. PRESENTATIE VAN HET BELEID IN VLAANDEREN.
KNEVELS RENILDE FRANKRIJK ST. JEAN D'ANGÉLY 13 - 17/10/2010 PROJECTVERGADERING VAN HET AQUEDUCTPROJECT (VERWERVEN VAN SLEUTELCOMPETENTIES VIA ERFGOEDONDERWIJS)
FEYS HANS GRIEKENLAND ATHENE 28 - 30/10/2010 COLLECTIEMOBILITEIT
LAUREYS MARINA GRIEKENLAND ATHENE 28 - 30/10/2010 COLLECTIEMOBILITEIT
TILKIN GUY TURKIJE IZMIR 26 - 31/10/2010 CONFERENTIE VAN HET GRUNDTVIGPROJECT GINCONET (INTERNATIONAL NETWORK OF COURSE ORGANIZERS)
VINCENT PAT TURKIJE IZMIR 26 - 31/10/2010 CONFERENTIE VAN HET GRUNDTVIGPROJECT GINCONET (INTERNATIONAL NETWORK OF COURSE ORGANIZERS)
BEELEN KATRIJN TURKIJE IZMIR 26 - 31/10/2010 CONFERENTIE VAN HET GRUNDTVIGPROJECT GINCONET (INTERNATIONAL NETWORK OF COURSE ORGANIZERS)
KNEVELS RENILDE TURKIJE IZMIR 26 - 31/10/2010 CONFERENTIE VAN HET GRUNDTVIGPROJECT GINCONET (INTERNATIONAL NETWORK OF COURSE ORGANIZERS)
KERKHOFS LIES TURKIJE IZMIR 26 - 31/10/2010 CONFERENTIE VAN HET GRUNDTVIGPROJECT GINCONET (INTERNATIONAL NETWORK OF COURSE ORGANIZERS)
THYS ARLETTE KENYA NAIROBI 13 - 20/11/2010 5DE VERGADERING INTERGOUVERNEMENTEEL COMITÉ UNESCO CONVENTIE 2003
VAN DER LINDEN HANS CYPRUS LIMASSOL 7 - 14/11/2010 CONFERENTIE EUROMED2010.EU
KERKHOFS LIES FRANKRIJK PARIJS 21 - 23/11/2010 ACCR (ASSOCIATION DES CENTRES CULTURELS DE RENCONTRE) - ALGEMENE VERGADERING, RÉSEAU EUROPÉEN DES CENTRES CULTRUELS/ MONUMENTS HISTORIQUES
TILKIN GUY FRANKRIJK PARIJS 21 - 23/11/2010 ACCR (ASSOCIATION DES CENTRES CULTURELS DE RENCONTRE) - ALGEMENE VERGADERING, RÉSEAU EUROPÉEN DES CENTRES CULTRUELS/ MONUMENTS HISTORIQUES
GOOSSENS BOUDEWIJN FRANKRIJK VICHY - GANNAT 23 - 25/11/2010 VOOR ONZE TENTOONSTELLING "DRAKENGEBROED" MOETEN ER EEN AANTAL BELANGRIJKE BRUIKLENEN WORDEN TERUGGEBRACHT NAAR GANNAT BIJ VICHY
MARCEL BOECKMANS FRANKRIJK VICHY - GANNAT 23 - 25/11/2010 VOOR ONZE TENTOONSTELLING "DRAKENGEBROED" MOETEN ER EEN AANTAL BELANGRIJKE BRUIKLENEN WORDEN TERUGGEBRACHT NAAR GANNAT BIJ VICHY
VAN DER LINDEN HANS LUXEMBURG LUXEMBURG 29 - 30/11/2010 EUROPEANA STRATEGIC BRIEFING (NATIONALE BIBLIOTHEEK LUXEMBURG)
VANACKERE LUC GROOT-BRITTANIË LONDEN 40520 BEZOEK AAN TWEE HISTORISCHE HUIZEN
GOOSSENS BOUDEWIJN GROOT-BRITTANIË LONDEN 40520 BEZOEK AAN TWEE HISTORISCHE HUIZEN
DEBEUCKELAERE MARIEKE GROOT-BRITTANIË LONDEN 40520 BEZOEK AAN TWEE HISTORISCHE HUIZEN
LUST ANNELIES GROOT-BRITTANIË LONDEN 40520 BEZOEK AAN TWEE HISTORISCHE HUIZEN
VAN DER LINDEN HANS NEDERLAND ROTTERDAM 7 - 08/12/2010 DE CONFERENTIE
VANACKERE LUC GROOT-BRITTANIË LONDEN 5 - 7/01/2011 AFHALEN VAN EEN BIJ VEILINGHUIS CHRISTIE'S AANGEKOCHTE VERZAMELING 19DE-EEUWS KEUKENGEREI. GESPREK MET CURATOR VAN EN BEZOEK AAN DENNIS SEVER'S HOUSE I.F.V. ICOM/DEMHIST CONGRES. BEZOEK AAN WELLCOME INSTITUTE I.F.V. TENTOONSTELLING 'SLEEPING BEAUTIES'.
NIET AMBTENAREN
BORCHERT TILL-HOLGER SPANJE MADRID 31/5 - 1/6/2010 OPVOLGING EUROPEES INITIATIEF ROND COLLECTIEMOBILITEIT. BESPREKEN VAN CONCRETE STAPPEN T.O.V. TOEKOMSTIGE OPLEIDNGSMODULES.
VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK - EVA WUYTS DENEMARKEN AARHUS 28/6 - 1/7/2010 LIBER VERGADERING : ANNUAL GENERAL COUNCIL AND CONFERENCE - SECRETARIS VAN DE WERKGROEP 'PRESERVATION AND DIGITAL CURATION'
MARC JACOBS POLEN POZNAN 8/9 - 10/9/2010 POZNAN: ASEM CONFERENTIE ALS SPREKER
ROBERT HOOZEE / MONIQUE NAGELS ESTLAND TALLINN 5/10 - 7/10/2010 IN KADER VAN WERKPROGRAMMA VLAANDEREN-ESTLAND: BESPREKING VOOR UITWISSELING TENTOONSTELLING
MARC JACOBS KENYA NAIROBI 13 - 20/11/2010 IGC UNESCO CONVENTIE 2003 - 5DE VERGADERING
JORIJN NEYRINCK CHINA SHANGAI 18 - 27/10/2010 IOV YOUTH CONGRESS 2010