Colofon - Disclaimer

Verantwoordelijke uitgever Kunsten en Erfgoed
Jos Van Rillaer, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Redactie Kunsten en Erfgoed, cel Communicatie, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel
Tel.: 02 553 69 71 - e-mail:  rik.fabre@cjsm.vlaanderen.be - www.kunstenenerfgoed.be

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

Kunsten en Erfgoed streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die via deze website wordt aangeboden, zodat deze actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is. Desondanks kan Kunsten en Erfgoed niet garanderen dat de informatie op de website correct en volledig is en aanvaardt Kunsten en Erfgoed geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Mocht u dergelijke onjuistheden tegenkomen, dan stellen wij het zeer op prijs indien u dit kunt doorgeven aan de redactie: rik.fabre@cjsm.vlaanderen.be.

Webdesign Savant Media