6.3. Nominatim/ niet gereglementeerde toelagen

6.3.1. Beheersubsidies

Sommige organisaties ontvangen naast hun werkingssubsidie als kunstenorganisatie ook een beheersubsidie voor de exploitatie van de infrastructuur. Behalve de Koninklijke Vlaamse Schouwburg werken die organisaties in een gebouw dat eigendom is van de Vlaamse overheid.

Brusselse Podia. In 2010 werden onder de noemer Brusselse Podia de subsidies opgenomen die dienen voor het beheer van de infrastructuur van het Kaaitheater, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, de Beursschouwburg en de Ancienne Belgique. Daarnaast zijn er onder diezelfde noemer middelen voorzien voor de werking van Flagey en de huur van het Flageygebouw.

  • KVS. Bij het in gebruik nemen van de vernieuwde gebouwen van de KVS werd een akkoord gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel, waarbij de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks een subsidie toekent aan de KVS voor de exploitatie van de gebouwen.
  • Kaaitheater. Het speelvlak van de ruimte Lunatheater is inhoudelijk toevertrouwd aan vzw Kaaitheater. De kantoorverdiepingen van het Lunagebouw bieden onder meer onderdak aan het Vlaams Theaterinstituut (VTi), de Federatie van Erkende Culturele Centra (FeVeCC) en het Overleg Kunsten Organisaties (oKo) en vormen als dusdanig één groot centrum van culturele organisaties.
  • Flagey. De vzw Flagey ontving in 2010 een totale subsidie van 1.100.464 euro, aan de ene kant voor de artistieke werking van de organisatie als kunstencentrum en aan de andere kant voor de residentie van het Vlaams Radio Koor en Orkest in het Flageygebouw. Begin 2007 werd hierover tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een politiek akkoord gesloten.
  • Beursschouwburg. Na de renovatie van de Beursschouwburg werd voor het in gebruik nemen van de vernieuwde infrastructuur een overeenkomst gesloten tussen de vzw Beursschouwburg en de Vlaamse Gemeenschap.
  • Ancienne Belgique. De Ancienne Belgique wordt voor het beheer van het gebouw gesubsidieerd op basis van een beheersovereenkomst.

 

Subsidies 2010

ORGANISATIE BEDRAG IN EURO (MET INDEX)
KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURG (INFRASTRUCTUURBEHEER) 491.291,33
KAAITHEATER (INFRASTRUCTUURBEHEER) 604.962,71
FLAGEY (WERKING) 532.232,31
FLAGEY (HUUR) 568.232,28
BEURSSCHOUWBURG (INFRASTRUCTUURBEHEER) 298.628,08
ANCIENNE BELGIQUE (INFRASTRUCTUURBEHEER) 770.653,11
TOTAAL 3.265.999,82

 

6.3.2. Theater Stap

De vzw Theater Stap uit Turnhout neemt een specifieke plaats in binnen de podiumkunstensector. De organisatie is op een professionele leest geschoeid maar laat in haar producties voornamelijk mentaal gehandicapte spelers optreden. Vanwege die specificiteit wordt het gezelschap buiten het Kunstendecreet gesubsidieerd. In 2010 kreeg Theater Stap een werkingssubsidie van 309.000 euro.

 

6.3.3. Kunst in Huis

De vzw Kunst In Huis werkt rond kunstuitleen aan particulieren en bedrijven en draagt zo bij tot de verspreiding, promotie en ondersteuning van (het werk van) hedendaagse Vlaamse beeldende kunstenaars. De vzw wordt door de Vlaamse overheid voor haar werking ondersteund en kreeg in 2010 een budget van 537.000 euro.

 

6.3.4. Letterenbeleid

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), opgericht bij decreet van 30 maart 1999, ondersteunt sinds 2000 het literaire segment van de letteren. Sinds 2002 coördineert en stimuleert de Stichting Lezen de leesbevordering. Deze beide actoren spelen een cruciale rol in het letterenbeleid en omvatten het volledige veld van creatie tot lezer. Ook Ons Erfdeel, de Nederlandse Taalunie (NTU), het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) geven al sinds vele jaren het beleid mee gestalte. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren een aantal nominatim subsidies toegekend binnen het letterenbeleid voor organisaties in een specifieke niche, concreet het Centrum voor de Vlaamse Strip en het Poëziecentrum (PC).

Het letterenveld is rijk geschakeerd en biedt vele mogelijkheden tot het voeren van een stimulerend letterenbeleid. Tegelijkertijd is er echter ook een grote versnippering tussen de organisaties die met letteren in de breedste zin van het woord bezig zijn. Ze worden via verschillende kanalen (VFL, Kunstendecreet, nominatim etc.) ondersteund en de taakafbakening is niet altijd even helder. De minister heeft in haar beleidsnota aangegeven dat ze wenst te werken aan een meer geïntegreerd letterenbeleid. In de loop van 2010 werd via verschillende gesprekken afstemming gezocht over de aanpak van deze beleidsintentie. Het streefdoel is dat zich dit in 2011 vertaalt in concrete maatregelen die de organisatiestructuur van het gesubsidieerde letterenveld doorzichtiger maken.

 

6.3.4.1. Vlaams Fonds voor de Letteren

In 2010 ontving het Vlaams Fonds (VFL) een dotatie van 3.717.000 euro. Het VFL-beleid is gericht op de ondersteuning van creatie, productie, presentatie en omkadering. Hiertoe verleent het VFL subsidies, informatie en documentatie. Het VFL organiseert en financiert ook projecten, samenwerkingsplatforms en andere initiatieven. Het VFL heeft een uitgebreid pallet aan subsidiemogelijkheden, meer info hierover is te vinden op www.fondsvoordeletteren.be.

De ondersteuningsmaatregel van de boekhandels werd verdergezet in 2010 en de middelen (120.000 euro) werden definitief aan de dotatie van het VFL toegevoegd waardoor de regeling ook op lange termijn kan worden voortgezet.

 

6.3.4.2. Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van het Nederlands. De belangrijkste werkterreinen zijn: de Nederlandse taal zelf, het Nederlands in digitale toepassingen, onderwijs in en van het Nederlands, literatuur en leesbevordering, en de positie van het Nederlands in Europa en in de wereld. De Taalunie werkt met vijfjarige beleidsplannen, de huidige periode loopt van 2008 tot en met 2012. De subsidie aan de Nederlandse Taalunie bedroeg in 2010 3.619.000 euro.

 

6.3.4.3. Stichting Lezen

Stichting Lezen Vlaanderen wordt gesubsidieerd vanuit het Participatiedecreet. De organisatie werkt aan een betere leescultuur in Vlaanderen via leesbevorderingscampagnes en projecten voor alle leeftijden (Boekbaby’s, de Jeugdboekenweek, Iedereen Leest, enzovoort). Daarnaast stimuleert de organisatie ook onderzoek naar lezen en leescultuur. De opgebouwde kennis en ervaring wil ze delen met professionelen uit binnen- en buitenland.

Het Focuspunt Jeugdliteratuur, dat ondersteund wordt vanuit het Vlaams Fonds voor de Letteren, heeft een bijzondere opdracht binnen de Stichting Lezen. Centraal staat een gespecialiseerde bibliotheek met een uitgebreide collectie kinder- en jeugdboeken. Met behulp van de bibliotheek, de elektronische informatiemiddelen en de expertise van de medewerkers vergroot Stichting Lezen de kennis van de kinder- en jeugdliteratuur, stimuleert ze de studie ervan, bevordert ze de deskundigheid van leesbevorderaars in Vlaanderen en versterkt ze de kennis van de Vlaamse jeugdliteratuur in het buitenland.

Stichting Lezen heeft een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2007-2010. Eind 2010 werd er onderhandeld over een nieuwe overeenkomst die in januari 2011 werd afgesloten. Deze heeft slechts een looptijd van 1 jaar omwille van de aan de gang zijnde evaluatie van het Participatiedecreet.

De subsidie aan SLV bedroeg in 2010 1.110.000 euro.

 

6.3.4.4. Ons Erfdeel

De Stichting Ons Erfdeel werd in 1970 opgericht met als doel het bevorderen van de culturele samenwerking tussen alle Nederlandssprekenden en het internationaal bekendmaken van de cultuur van Vlaanderen en Nederland. In 2001 werden de structurele werkingssubsidie en de verschillende projectsubsidies (ook internationale) samengevoegd en globaal in een nominatim basisallocatie ingeschreven.

Ons Erfdeel vzw wil de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevorderen en de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekendmaken. Ons Erfdeel vzw doet dat door het uitgeven van:

  • Ons Erfdeel – Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift
  • Septentrion – Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas. Revue trimestrielle
  • The Low Countries – Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A Yearbook
  • De Franse Nederlanden – Les Pays-Bas Francais – Tweetalig jaarboek
  • boeken in diverse talen over aspecten van de cultuur van Vlaanderen en Nederland.

Voor haar werking, waarover de afspraken zijn vastgelegd in de beheersovereenkomst 2007 – 2010, ontving de vzw in 2010 een subsidie van 731.000 euro. Eind 2010 werd onderhandeld over een nieuwe overeenkomst voor een periode van 5 jaar, die in de loop van 2011 zal worden ondertekend.

 

6.3.4.5. Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek

Deze organisatie ontving een subsidie van 126.000 euro voor 2010. Het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek is verantwoordelijk voor de beschrijving en de indexering van de Vlaamse publicaties en geeft jaarlijks in samenwerking met het gelijknamige Nederlandse Bureau een bibliografie uit van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap.

 

6.3.4.6. Centrum voor de Vlaamse strip

Vanuit de bestaande werking van Strip Turnhout, is de uitbouw van een Vlaams stripcentrum gestart. Om deze start van dichtbij te kunnen volgen werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In 2010 bedroeg de subsidie aan Strip Turnhout 116.000 euro.

 

6.3.4.7. Poëziecentrum

Vanaf 2009 wordt het Poëziecentrum niet langer vanuit het Vlaams Fonds voor de Letteren gesubsidieerd, maar is de organisatie ad nominatim opgenomen in de begroting. Deze subsidie wordt toegekend op basis van een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2009 – 2012. Het Poëziecentrum kreeg in 2010 een subsidie van 294.000 euro.

 

6.3.5  Erfgoeddag

De minister kende in 2010 een subsidie toe van 240.000 euro aan FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, voor de organisatie van de tiende editie van de Erfgoeddag. Op die dag zetten cultureel-erfgoedorganisaties hun deuren open en organiseren ze een brede waaier aan activiteiten.

De Erfgoeddag is een sensibilisatieactie voor het roerend en immaterieel erfgoed. De Erfgoeddag streeft ernaar om het publiek op een eigentijdse en zinvolle manier te betrekken bij het cultureel erfgoed, zodat het erfgoed inzichtelijk wordt voor brede lagen van de bevolking. Zo wil het initiatief een omslag realiseren in de publieke benadering van het cultureel erfgoed. Elk jaar staat een bepaald thema centraal. Het centrale thema van Erfgoeddag 2010 was Fake? - een uitnodiging om het publiek te confronteren met een aantal zaken die doorgaans net iets minder uitgesproken op de agenda staan: twijfels, technisch-wetenschappelijk onderzoek, het bevragen van zekerheden, halve waarheden, van horen zeggen, de geschiedenis van restauraties en collectievorming, dubbele bodems, manipulaties en het ‘onthaal’ van dubieuze werken en dito informatie.

Het agentschap Kunsten en Erfgoed participeert in de stuurgroep van Erfgoeddag.

 

6.3.6 Bedevaart naar de Graven van de Ijzer

De Ijzertoren is een belangrijke site als symbolisch monument van Vlaanderen. In 2010 werd een subsidie van 190.000 euro toegekend voor de cultureel-erfgoedwerking van de vzw Bedevaart naar de graven van de Ijzer. Deze subsidie omvat ook de compensatie voor het toelaten van kinderen en jongeren jonger dan 26 jaar tot het memoriaal voor maximum 1 euro in het kader van de 1-euromaatregel.

 

6.3.7  Studiecentrum voor Vlaamse Muziek

Het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek ontving in 2010 een subsidie van 95.000 euro. Het is een studie- en documentatiecentrum dat tot doel heeft het Vlaamse muziekpatrimonium van de 19de en 20ste eeuw te vrijwaren en bekend te maken. Dit gebeurt door het opsporen en ontsluiten van muziekarchieven, het ondersteunen van de conservering ervan, het wetenschappelijke onderzoek van bronnenmateriaal, de coördinatie van bestaande archieven en de aanmoediging van muziekuitvoeringen.

 

6.3.8  De Rand – FeliXart Museum

Vzw De Rand werd bij decreet opgericht om het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel te ondersteunen. Binnen die doelstelling heeft vzw De Rand samen met de gemeente Drogenbos en de provincie Vlaams-Brabant een overeenkomst gesloten over het beleid, het beheer en de exploitatie van het Museum Felix De Boeck. Daarin is overeengekomen dat elk van de drie partners een evenredige inbreng doet in de werking van FeliXart Museum.

Vzw De Rand ontvangt van de Vlaamse overheid een vergoeding voor haar inbreng. Het totale subsidiebedrag aan vzw De Rand bedroeg in 2010 98.000 euro.

 

6.3.10  Huur gebouwen - Schilde

In 1973 aanvaardde de toenmalige minister van  Cultuur een schenking kunstwerken van Albert Van Dyck. In de schenkingsakte werd gestipuleerd dat de schenking als een afzonderlijke collectie permanent moet worden tentoongesteld in de Antwerpse Kempen. Bovendien moest er woonruimte worden voorzien voor mevrouw Hendrickx – de muze van de kunstenaar. Het protocol werd in 1997 gesloten met de gemeente Schilde voor een periode van 30 jaar. De gemeente liet specifiek voor dit doel een museumgebouw oprichten en inrichten. In 2010 werd een bedrag toegekend van 37.000 euro.